Jira kredity

Uznanie pribúda...

Licenčné Informácie

Jira v8.5.1

Copyright © 2002 - 2019 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Použitie tohto produktu je podmienené podmienkami Atlassian End User Agreement, pokiaľ to nebolo špecifikované inak.

Tento produkt obsahuje software vyvinutý Apache Software Foundation.

Tento produkt taktiež obsahuje nasledujúce knižnice, ktoré spadajú pod licenciu GNU LGPL:

Tento produkt taktiež obsahuje kód napísaný treťou stranou.

Ďalšie informácie o tomto a inom kóde tretích strán obsiahnutých v tomto produkte, zahrňujúc príslušný copyright, právne a licenčné poznámky, sú dostupné v adresári "licencie" v inštalačnom adresári Jira.

Informácie o Jira Plugin licencií

JIRA Service Desk Application v4.5.1

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Použitie tohoto pluginu sa riadi podmienkami Atlassian End User Agreement, ak v ňom nie je špecifikované inak.

Tento plugin obsahuje softvér vyvinutý Apache Software Foundation.

Tento plugin obsahuje nasledujúce knižnice, ktoré spadajú pod licenciu GNU LGPL:

Tento plugin obsahuje kód písaný inou treťou stranou.

Dodatočné informácie ohľadne týchto a ďalších častí kódu tretích strán obsiahnuté v tomto plugine, vrátane copyright-u, právnych a licenčných poznámok, sú dostupné v "licenses" adresáry vo vnútri pluginu.

Portfolio for Jira v3.14.0

Copyright © 2014 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this product is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Tento plugin obsahuje nasledujúce knižnice, ktoré spadajú pod licenciu GNU LGPL:

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.

JIRA Agile v8.5.0-DAILY20190920183006

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Použitie tohto doplnku podlieha podmienkam zmluvy s koncovým používateľom spoločnosti Atlassian, pokiaľ nie je uvedené inak.

Tento doplnok obsahuje softvér, ktorý vyvinula organizácia Apache Software Foundation.

Tento plugin obsahuje nasledujúce knižnice, ktoré spadajú pod licenciu GNU LGPL:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

Tento doplnok takisto obsahuje kód napísaný tretími stranami.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa tohto a ďalších kódov tretích strán zahrnutých v tomto doplnku vrátane príslušných autorských práv, právnych a licenčných upozornení sú k dispozícii v adresári „licencie“ v tomto doplnku.